Uczestnicy muszą wiedzieć że:

·      Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

·      Aby wziąć udział w turnieju należy uprzednio zarejestrować się na internetowej platformie edukacyjnej. Powinien to uczynić zarówno opiekun jak i uczestnik.

REJESTRACJA

·      Do internetowej platformy edukacyjnej zostanie zaimportowana baza OSP. Opiekun rejestrując się musi w formularzu dokonać wyboru OSP. Uczestnik podczas rejestracji wybierając OSP automatycznie będzie miał przypisanego opiekuna. Każdy uczestnik musi mieć opiekuna, który musi się zarejestrować jako pierwszy.

·      Uczestnik musi przekazać swojemu opiekunowi pisemną zgodę rodzica na udział w Turnieju.

·      Etap rejestracji uczestnika kończy się zaakceptowaniem/potwierdzeniem przez opiekuna zgłoszenia uczestnika na internetowej platformie edukacyjnej. Uczestnik może wziąć udział w turnieju dopiero po zakończonej rejestracji.

·      Już wkrótce będzie otworzona możliwość rejestracji opiekunów i uczestników oraz pobrania wymaganej zgody rodzica. (w przyszłym tygodniu najpóźniej ok. 10 listopada)

·      Na stronie Związku zostanie podany odnośnik do rejestracji oraz zostaną przesłane wiadomości do Oddziałów Wojewódzkich z prośbą o rozpropagowanie na Waszych witrynach internetowych.

·      Uczestnicy (zawodnicy i opiekunowie) nie muszą być członkami OSP. Jeśli zawodnicy i opiekunowie nie należą do OSP (np. nauczyciele, rodzice) a w danej miejscowości nie ma OSP należy wybrać najbliższą placówkę.

·      Warunkiem uczestnictwa w finale jest dysponowanie komputerem z kamerą, głośnikami, mikrofonem oraz łączem internetowym.

·      Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Datę ELIMINACJI PISEMNYCH i datę FINAŁU USTNEGO ogłosimy wraz z informacją o możliwości rejestracji. Tym czasem prosimy o zapoznanie się z regulaminem OTWP on-line 

Regulamin do pobrania na stronie http://www.zosprp.pl/?q=content/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-edycja-online

Tegoroczna edycja OTWP będzie miała formę zdalną. Turniej jest skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych:

I grupa - uczniowie szkół podstawowych

II grupa - uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Turniej zostanie przeprowadzony w terminie  26.11 – 11.12 br.

Pierwszym etapem będą eliminacje powszechne, otwarte dla wszystkich przeprowadzone w formie pisemnej (test on-line) na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawiera 60 pytań dla każdej grupy wiekowej, na które należy udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku podanych wariantów. Łączny czas odpowiedzi - 60 minut. Punktacja eliminacji pisemnych - 0 lub 1 punkt.

Do kolejnego etapu kwalifikuje się  max. po 25 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach powszechnych. Jury bierze pod uwagę czas rozwiązania testu w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów gdy nie jest możliwe wskazanie 25 finalistów.

Etap drugi to finał przeprowadzony formie ustnej (on-line). W części ustnej każdy z zawodników odpowiada na pięć pytań z wylosowanego zestawu. Po każdej wypowiedzi następuje jawna ocena jury oraz ewentualne uzupełnienie odpowiedzi (podanie pełnej odpowiedzi przez Jury). Czas odpowiedzi na jedno pytanie –max. 2 minuty. Punktacja odpowiedzi ustnych od 0 do 3 punktów.

Laureatami konkursu są osoby z pierwszych 3 miejsc z każdej grupy wiekowej  z największą łączną liczbą punktów za odpowiedzi ustne.

Uczestnicy finału ustnego mogą zostać poproszeni o udział w finale w miejscu wskazanym przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania uczestnika Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Turniej odbywa się pod nadzorem Jury, które powoływane jest przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

Zakres tematyczny Turnieju:

·       Tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej.

·       Historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP.

·       Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

·       Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP.

·       Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych.

·       Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

·       Ochrona ludności.

·       Ochrona środowiska.

·       Sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

·       Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe.

·       Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych.

·       Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru.

·       Zasady udzielania pierwszej pomocy.

·       Tematyka proponowana przez współorganizatorów (sponsorów) Turnieju.