Zarząd Główny ZOSP RP na swym posiedzeniu przyjął stanowisko ws. rządowego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych skierowanego do Sejmu w dniu 9 listopada.

Jest to projekt niekonsultowany, różny od przedstawianych dotychczas, który z jednej strony powiela wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a z drugiej wprowadza rozwiązania, które ograniczają samodzielność ochotniczych straży pożarnych poddając je pod kontrolę Państwowej Straży Pożarnej.

 

Uchwała Nr 59/XVII/ 2021
Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 listopada 2021 roku
w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych
Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 3 i 9 statutu Związku OSP RP w zw. z art. 21a ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. z dnia 14 kwietnia 2021r. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) Zarząd Główny Związku OSP RP postanawia:
§ 1
Negatywnie ocenić niekonsultowany Rządowy projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych wniesiony do Sejmu 9 listopada 2021 r. (EW-020-718/21), który z jednej strony powiela wiele dotychczasowych rozwiązań z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a z drugiej wprowadza rozwiązania, które ograniczają samodzielność ochotniczych straży pożarnych, poddaje je pod kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza uprawnienia strażaków ochotników w zakresie: ochrony prawnej, prawa do ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu, prawa do świadczeń odszkodowawczych i rekompensaty pieniężnej za utratę zdrowia.
§ 2
Przyjąć z zadowoleniem zmianę dotychczasowego stanowiska Rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków ochotników zawartą w projekcie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Otwiera to możliwość uchwalenia kompromisowych regulacji opartych o zgłoszony w 2017 r. obywatelski projekt poparty ponad 200 tys. podpisów oraz uchwalony przez Senat RP projekt ustawy w 2020 r. wobec, których dotychczas Rada Ministrów wyrażała negatywne stanowisko.
Opowiedzieć się za przyjęciem rozwiązań opartych o zgłoszony w 2017 r. obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nosi nr 34), który przewiduje minimalny okres udziału w działaniach ratowniczych na 10 lat i dodatek w wyższej wysokości niż projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (20 zł za każdy udokumentowany rok).
§ 3
Podtrzymać dotychczasowe stanowisko Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, że dla osiągnięcia założonego celu w postaci zwiększenia efektywności działania ochotniczych straży pożarnych najlepszym rozwiązaniem byłaby stosowna nowelizacja ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Odrębnej regulacji wymaga tylko kwestia dodatków do emerytur dla strażaków OSP.
§ 4
Szczegółowe uwagi do projektu ustawy zawiera uzasadnienie niniejszej uchwały.
§ 5
Zarząd Główny zobowiązuje Prezydium ZG oraz Prezesa ZG do jak najszersze-go rozpropagowania stanowiska Związku oraz prezentowania go wobec władz państwowych.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący posiedzenia
Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP
Walldemar Pawlak