V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego odbył się
20 maja 2022 r. na terenie Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Obrady zjazdu poprzedził koncert orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej Gomulin gm. Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski.

Rozpoczęcia zjazdu dokonał ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego  druh Jan Ryś. Zebrani po wprowadzeniu sztandaru, który wystawił powiat łódzki wschodni w składzie: Marek Muras, Rafał Ślązak, Szymon Muras oraz odegraniu hymnów,  uczcili minutą ciszy  pamięć   tych,  którzy  w okresie mijającej kadencji odeszli na wieczną służbę.

 

Następnie  przystąpiono do wyborów przewodniczących i sekretarza zjazdu.

Przewodniczącymi zjazdu zostali druh Artur Sterna (pow. sieradzki) i druh Roman Figiel (pow. pabianicki), natomiast na sekretarza zjazdu został wybrany Jarosław Kasprowicz (pow.  zgierski).

Wśród gości zjazdu znaleźli się m.in.:

 • Druh Waldemar Pawlak - Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP,
 • Druh Poseł Paweł Bejda – jednocześnie członek ustępujących władz ZOW ZOSP RP
 • Druh Poseł Tadeusz Woźniak- członek ustępujących władz ZOW ZOSP RP i przedstawiciel do składu zarządu nowej kadencji
 • Druh Waldemar Wojciechowski- Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Grzegorz Janowski Łódzki komendant Wojewódzki PSP
 • Pan Marcin Gołebiowski Dyrektor Departamentu Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego
 • Pan Marcin Szymorek Naczelnik Wydziału Analiz, Kontroli i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego
 • kapelan Adam Stańdo – Kapelan Strażaków woj. łódzkiego
 • Panie i Panowie Starostowie woj. łódzkiego na czele ze Starosta Powiatu Sieradzkiego Panem Mariuszem Bądziorem
 • Panowie Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. łódzkiego na czele z Panem Komendantem Powiatowym PSP w Sieradzu st. bryg. Radosławem Jadwiszczakiem
 • Druh Wiesław Golański – Dyrektor WUS Brzeziny
 • Pani Małgorzata Olkowicz- Dyrektor Brandbull POLSKA S.A.
 • przedstawiciele mediów z terenu woj. łódzkiego oraz miesięcznika STRAŻAK

 

 

Decyzją delegatów w prezydium zjazdu, obok przewodniczących, sekretarza oraz ustępującego Prezesa ZOW ZOSP RP  zasiedli również:

 • Waldemar Pawlak
 • Grzegorz Janowski Łódzki Komendant Wojewódzki PSP
 • Monika Łuszkiewicz- delegatka z powiatu wieruszowskiego
 • Marek Duda – delegat z pow. skierniewickiego
 • Aleksandra Przyworska – członek MDP Rossoszyca z pow. sieradzkiego

 

Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad delegaci wybrali trzyosobowe komisje zjazdowe, które po wyborze przystąpiły do pracy, a na sali obrad przystąpiono do wyróżnienia zasłużonych druhów.

Krzyżem Rycerskim za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia , uhonorowani zostali :

Druh Tadeusz Damaz – pow. rawski mazowiecki

Druh Krzysztof Franczyk pow. bełchatowski

Krzyż Rycerski to ważne odznaczenie, przyjęte przez Zarząd Główny ZOSP RP w roku jubileuszowym 100-lecia powstania i działalności Związku OSP RP, przyznane zostało po raz pierwszy dla druhów w naszym województwie. Jest to odznaczenie związane z cnotą męstwa, szczególnym poświęceniem, ryzykowaniem własnego życia, zdrowia, by uratować człowieka w potrzebie

W uznaniu działalności  na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i ich Związku wyróżnieni zostali:

Złotym Znakiem Związku :

 

- Druhna Anna Wacławek - pow. łowicki

- Druh Urszula Pietruszewska - pow. skierniewicki

- Druh Andrzej Marjański - pow. brzeziński

 

 • Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza :

 

 - Druh Krzysztof Jakubowski - pow. kutnowski

- Druh Jan Klarecki – pow. bełchatowski

- ks. Sławomir Galasiński – pow. radomszczański 

- Druh Krzysztof Kowalski – pow. rawski mazowiecki 

 

Za ofiarną, wyróżniającą się działalność na rzecz ochotniczych Straży Pożarnych woj. łódzkiego, w strukturach Związku OSP RP oraz za wzorową współpracę w realizacji zadań Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Odznaką Honorową Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa  Łódzkiego wyróżnieni zostali Druhowie:

- Druh Waldemar Pawlak Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP

- Druh Piotr Wojtysiak – pow. piotrkowski

- Druh Krzysztof Czułno – pow. brzeziński  
- Druh Włodzimierz Szczepaniak- pow. sieradzki

- Druh Tadeusz Chmielewski  – pow. poddębicki

- Druh Marek Muras – pow. łódzki wschodni

- Druh Tadeusz Karcz – pow. piotrkowski  

- Druh Andrzej Weselski – pow. sieradzki

- Druh Wiesław Moszyński – powiat bełchatowski

- Druh Henryk Czubaj – pow. radomszczański     

 

Za wzorową, ofiarną i długoletnią pracę społeczną na rzecz Związku OSP RP Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP przekazał pamiątkowe dyplomy dla druhów :

Druha Andrzeja Weselskiego – pow. sieradzki

Druha Krzysztof Czułno – pow. brzeziński

Druha  Andrzeja Jędraszka - pow. bełchatowski

Druha Józefa Dziemdzieli - pow. zgierski

Druha Artura Bagieńskiego - pow. opoczyński      

 

 

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Jan Ryś dokonał oceny pięcioletniej działalności Związku OSP RP  na terenie województwa łódzkiego.

Dokonując podsumowania minionej kadencji Prezes stwierdził m.in. :

Z satysfakcją stwierdzam, że strażacy wierni swojej tradycji niosą pomoc i ratunek tam, gdzie jest on potrzebny. Z dumą patrzę na dorobek każdej jednostki OSP i na ludzi, którzy są bezcenną wartością naszego Związku. Dowodem uznania dla naszej bezinteresownej służby jest szacunek, który czujemy na każdym kroku. I za tą służbę dziś dziękuję Wam i proszę o jeszcze, gdyż każdy dzień niesie różnego rodzaju wyzwania i zagrożenia, którym musimy sprostać.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności zarządu w kadencji 2017-2021 uczestnicy zjazdu otrzymali w materiałach zjazdowych. Sprawozdania złożyli również druh Grzegorz Busiakiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz druh Józef Dziemdziela Przewodniczący Sądu Honorowego OW ZOSP RPO woj. łódzkiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

Jako kolejni głos zabrali :

Druh Waldemar Pawlak

Druh Paweł Bejda

Druh Tadeusz Jacek Woźniak

nadbryg. Grzegorz Janowski

Druh Jerzy Olejnik

Druh Sylwester Witczak

Druh Adam Nowak

Po zakończeniu dyskusji, w której zabrali  głos  delegaci   oraz  zaproszeni goście, odbyło się głosowanie i zjazd udzielił jednomyślnie absolutorium ustępującemu zarządowi.

W uznaniu długoletniej działalności na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych województwa łódzkiego oraz Związku OSP RP, w związku z podjęciem decyzji przez druha Prezesa Jana Rysia o zakończeniu misji przewodzenia strażakom ochotnikom w województwie, członkowie ustępującego zarządu oraz delegaci przekazali pamiątkowy obraz z podziękowaniem dla druha Prezesa i odśpiewali tradycyjne sto lat.

Realizując kolejne punkty porządku obrad delegaci zatwierdzili skład zarządu oddziału wojewódzkiego. Zjazd skorzystał z uprawnienia  dokooptowania do składu Zarządu Oddziału  przedstawicieli instytucji współpracujących ze Związkiem i wobec pisma Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi dokooptował do składu zarządu nadbryg. Grzegorza Janowskiego Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Podczas ogłoszonej przerwy zarząd oddziału, komisja rewizyjna i sąd honorowy odbyły swoje pierwsze konstytuujące posiedzenia.

Pierwszemu posiedzeniu Zarządu Oddziału przewodniczył dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych :

 • Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego wybrał jednomyślnie na Prezesa nadbryg. w st. spocz. druha Tadeusza Karcza i ukonstytuował się następująco:
 1. Wiceprezes                                      - Wojciech Pokora
 2. Wiceprezes                                      - Artur Sterna
 3. Wiceprezes                                      - Tadeusz Cisowski
 4. Wiceprezes                                      - Roman Figiel
 5. Wiceprezes                                      - Wojciech Zdziarski
 6. Sekretarz                                         - Andrzej Ruciński
 7. Skarbnik                                          - Henryk Czubaj
 8. Członek prezydium                        - Krzysztof Durka
 9. Członek prezydium                        - Janusz Małyszka
 10. Członek prezydium                        - Janiak Krzysztof
 11. Członek prezydium                        - Jarosław Jurowski
 12. Członek prezydium                        - Jan Chojecki
 13. Członek prezydium                        - Mirosław Belina
 14. Członek                                           - Adam Pstrokoński
 15. Członek                                           - Leszek Jarząb
 16. Członek                                           - Tadeusz Jacek Woźniak
 17. Członek                                           - Waldemar Wojciechowski
 18. Członek                                           - Sławomir Emanuel
 19. Członek                                           - Dariusz Krzewiński
 20. Członek                                           - Adam Nowak
 21. Członek                                           - Włodzimierz Kapiec
 22. Członek                                           - Roman Drozdek
 23. Członek                                           - Wojciech Kałużny
 24. Członek                                           - Braszczyński Jerzy
 25. Członek                                           - Tadeusz Damaz
 26. Członek                                           - Marek Stachowiak
 27. Członek                                           - Sławomir Janczak
 28. Członek                                           - Grzegorz Pietrzyński
 29. Członek                                           - Janusz Pietrzak
 30. Członek                                           - Grzegorz Janowski

 

Nowo wybrany Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego wskazał  również przedstawicieli do składu Zarządu Głównego ZOSP RP nowej kadencji:

 1. Druh Sławomir Emanuel
 2. Druh Tadeusz Karcz
 3. Druh Adam Nowak
 4. Druh Wojciech Pokora
 5. Druh Artur Sterna

 

Po posiedzeniu zarządu zebrało się Prezydium ZOW ZOSP RP woj. łódzkiego
w celu wyrażenia opinii, co do kandydatury Druhny Małgorzaty Pawlik na stanowisko Dyrektora Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP woj. łódzkiego.  Członkowie Prezydium jednogłośnie przychylili się do wniosku Prezesa
o powierzenie Druhnie Pawlik funkcji dyrektora.

 

 Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego ukonstytuował się następująco :

1.    Grzegorz Busiakiewicz - Przewodniczący

 1. Stanisław Walczak - Wiceprzewodniczący
 2. Paweł Kardas - Wiceprzewodniczący
 3. Ireneusz Sołtysiak -Sekretarz
 4. Jan Dudek - Członek - przedstawiciel do Głównej Komisji Rewizyjnej

 

Pierwszemu posiedzeniu przewodniczył druh Artur Sterna.

Skład Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego ukonstytuował się następująco :

1.    Mieczysław Łuczak- Przewodniczący - przedstawiciel do Głównego Sądu Honorowego

 1. Stanisław Wojtasik- Wiceprzewodniczący
 2. Andrzej Witkowski - Wiceprzewodniczący
 3. Krzysztof Piekarz - Sekretarz
 4. Jakub Świtkiewicz - Członek

Pierwszemu posiedzeniu przewodniczył druh Roman Figiel.

Delegaci  zdecydowali że na obradach XV Zjazdu Krajowego ZOSP RP, który odbędzie się 1 października w Otębusach w woj. mazowieckim województwo łódzkie reprezentować będą :

 1. Adam Nowak                                   pow. Pajęczno
 2. Jan Dudek                                       pow. Wieruszów
 3. Mieczysław Łuczak                        pow. Wieluń
 4. Michał Wlazłowski                         pow. Bełchatów
 5. Roman Figiel                                  pow. Pabianice
 6. Tadeusz Cisowski                          pow. Tomaszów Mazowiecki
 7. Wojciech Zdziarski                        pow. Łęczyca
 8. Jarosław Jurowski                         pow. Opoczno
 9. Marek Duda                                    pow. Skierniewice
 10. Krzysztof Piekarz                           pow. Pajęczno
 11. Grzegorz Busiakiewicz                 pow. Łódzki wschodni
 12. Jerzy Olejnik                                  pow. Kutno
 13. Jerzy Braszczyński                       pow. Radomsko
 14. Cezary Wielemborek                     pow. Łowicz

 

 

Zjazd przyjął uchwały zatwierdzające podjęte decyzje podczas obrad, a także przyjął program działania na kolejną kadencję w latach 2022-2027.

 

Na zakończenie zabrał głos nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Druh Tadeusz Karcz, który podziękował za wybór oraz za dotychczasową współpracę, pokładając ufność, że w nadchodzącej kadencji zrealizowane zostaną, w miarę posiadanych możliwości,  wszystkie postulaty delegatów na V Zjazd.